புதிய ஆங்கில வார்த்தைகள்...

01
test
02
test
03
test
04
test
05
test
06
test
07
test
08
test
09
test
10
test
11
test
12
test
13
test
14

Hammer - சுத்தி

Ostrich - நெருப்புக்கோழி

15

Ability - திறன்

Absolutely - முற்றிலும்

16

Woodpecker - மரங்கொத்தி

Chameleon - பச்சோந்தி

17

Grasshopper - வெட்டுக்கிளி

Bamboo - மூங்கில்

18

Accommodation - விடுதி

Accurate - துல்லியமான

19

Accommodation - விடுதி

Accurate - துல்லியமான

20

Cluster Beans - கொத்தவரங்காய்

Bitter Gourd - பாகற்காய்

21

Announce - அறிவிக்க

Appeal - முறையீடு

22

Adventure - சாகச

Affair - விவகாரம்

23

alliance - கூட்டணி

alternative - மாற்று

24

Mustard - கடுகு

Coriander - கொத்துமல்லி

25

Anxiety - பதட்டம்

Brave - துணிச்சல்

26
test
27
test
28
test
29
test
30
test