புதிய ஆங்கில வார்த்தைகள்...

01

cursed - சபிக்கப்பட்ட

praised - புகழப்பட்ட 

02

cramped - நெருக்கடியான

spacious - விசாலமான

03

confidence - நம்பிக்கையுள்ள

diffidence - கோழைத்தனமான

04

complicated - சிக்கலான

simple - எளிமையான

05

captured - பிடிபட்ட

released - விடுவிக்கப்பட்ட

06
test
07
test
08
test
09
test
10
test
11
test
12
test
13
test
14
test
15
test
16
test
17
test
18
test
19
test
20
test
21
test
22
test
23
test
24
test
25
test
26
test
27
test
28
test
29
test
30
test
31
test