Text Data - Full View

Full View

பேச்சுத்திறன்

வாயுள்ள பிள்ளை பிழைக்கும் என்ற சொலவடை நம் சமூகத்தில் உண்டு. எல்லாருக்கும் வாயுள்ளதே என்றால், வாயுள்ள அனைவரும் பேச்சாளர் ஆவது இல்லை. நல்ல தெளிவாக திறம்பட பேசத் தெரிந்த பிள்ளைகள் தான் பிழைக்கும் என்பது பொருள்.

பேச்சுல இவளோ இருக்கா, ஆனா நம்ம அதிகமா பேசினா ஓட்ட வாய்ன்னு எல்லாரும் கேலி செய்வாங்க. தேவையில்லாம எல்லா இடத்துலையும் பேசிட்டே இருக்க கூடாது. பேச்சு என்பது ஒரு திறன், அதை தேவையான எடத்துல, தேவையான நேரத்துல, தெளிவா உபயோக படுத்தனும்.நெத்தி பொட்டுள அடிச்ச மாதிரி அடுத்தவங்குளுக்கு புரியற மாதிரி பேசணும்.

திருவள்ளுவர் மற்றெல்லாச் சிறப்புகளையும் விட, உயர்ந்த நாவன்மை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார்.

நாநலம் என்னும் நலனுடைமை அந்நலம்
      யாநலத்து உள்ளதூஉம் அன்று

நாவினால் பேசிக் காரியத்தை வெற்றிகரமாக முடிக்கும் திறமை என்னும் சிறப்பு வேறு எந்தச் சிறப்பிலும் அடங்காத தனிச்சிறப்பாகும்.

பேச்சில் தெளிவு எப்போ ஏற்படும்? தன்னம்பிக்கை இருந்தா கண்டிப்பா பேச்சில் தெளிவு ஏற்படும். எப்போ தன்னம்பிக்கை வரும்? மொழித்திறன், உச்சரிப்பு எல்லாமே சேர்ந்து தான் தன்னம்பிக்கை வரும். ஏதாவது ஒரு மொழியில் வல்லமை வேண்டும். அது தாய் மொழியாக இருத்தல் சிறப்பு.

நாம் நமது தமிழின் சிறப்பு "ழ' என்ற ஒலியைக் கூட நம் குழந்தைகளுக்கு முறையாகக் கற்பிப்பதில்லை. ஏராளமான தமிழர்களுக்கு "ல, ள, ர, ற' போன்ற எழுத்துகளின், ஒலிகளின் வேறுபாடு தெரியவில்லை.

Full View

Steps to prepare for a speech competition

Think

 • Brainstorm inspiration for the topic
 • Analyze the situation and the audience
 • Narrow the topic
 • Develop a working thesis statement

Investigate        

 • Locate resources:  articles, books, and websites
 • Keep research cards or notes with bibliographic citations
 • Frame your thesis statement

Compose  

 • Identify main points and supporting material
 • Develop a working draft of the outline of the speech body
 • Prepare introduction and conclusion
 • Develop a polished draft of the speech outline
 • Prepare presentation aids

Rehearse  

 • Prepare necessary speech notes
 • Give the speech aloud
 • Practice with presentation aids
 • Work on vocal and nonverbal delivery
 • Obtain feedback from another person

Revise       

 • Develop a final speech outline as indicated by practice feedback
Full View

Tips to Prepare for a Speech

Tip 1. Know Your Audience

 • Learn the audience's background and interests.
 • Combine what you want to say with what the audience wants to hear.
 • Please keep it simple so that it is understandable and memorable.
 • Keep it relevant and helpful to your audience.

Tip 2. Do Research before Writing

To gain high-quality output, ensure high-quality input.

 • Learn from experts in that field. Get familiar with the topic to speak about it knowledgeably.
 • Collect various sources of information, such as online, library resources to gain up-to-date, creative ideas.
 • Gather diversified materials - statistics, anecdotes, and quotes to support your topic and make it enjoyable.

Tip 3. Prepare an Outline and a Detailed Script

The outline helps you grasp the structure of the whole speech. A detailed script may include the entire speech, which can help you speak fluently during the delivery.

 • Start with a catchy beginning. Offer a preview. Give an organized body. Eng with a clincher.
 • Revising your script is a must. Check the grammar mistakes.
 • Use simple words to replace big, complicated words. Only use jargon or terminology when really necessary.

Tip 4. Rehearse Your Speech

 • Practice before a mirror when no audience is available. Speak aloud, practice articulating your words clearly, and confirm the timing of your speech (We speak more quickly when we simply recite a speech in our heads).
 • Ask your friends, mentor, or family to be the audience to practice eye contact, and body language.
 • Take a video of your rehearsal to check the mispronunciation.
 • See what are the evaluation standards and rehearse based on these standards.

 

Full View

Tips to deliver a good speech

 • Make your arguments more convincing with eye contact, strong body posture, pauses, a sense of certainty in your speech, clearness, and conciseness.
 • Don't be afraid if you just said something wrong. Clarify it while keeping calm. Being confident at all turns is key. Confidence can lead you anywhere.
 • Just remember that the content and accuracy of your argument will still be what the adjudicator will be marking primarily upon. You want to perform well and naturally, but you don't want to invent.
 • Project your voice, avoid a microphone if you are in a smaller area. It will show confidence and preparation.
 • Be artistic. Express your feelings and emotions to the crowd. Gesticulating is an amazing way to catch the audience.