தமிழில் டைப் செய்வதற்கு Ctrl+G கிளிக் செய்து டைப் செய்யலாம் அல்லது NHM Writers ௨ங்கள் கம்யூட்டரில் Install செய்து Alt+4 கிளிக் செய்து டைப் செய்யலாம்
வகுப்பு அல்லது தலைப்பை மாற்ற தேவைப்பட்டால் மாற்றிக்கொள்ளலாம்
பாடம் அல்லது துணைத்தலைப்பை மாற்ற தேவைப்பட்டால் மாற்றிக்கொள்ளலாம்
WTS guides / Helping Teachers இரண்டில் ஒன்றை செலக்ட் செய்யவும்
நீங்கள் கொடுக்க விரும்பும் தலைப்பு ஆங்கில எழுத்துரு எனில் அப்படியே டைப் செய்யலாம் தமிழ் எழுத்துரு எனில் Ctrl+G என டைப் செய்து பிறகு வார்த்தைகளை டைப் செய்யவும்
Browse
வெற்றிக்கு வழி புத்தகத்தின் அட்டை படம் அல்லது ஆசிரியர்கள் தங்களது படத்தை செலக்ட் செய்யவேண்டும்
புத்தகம் பற்றிய விவரம் அல்லது ஆசிரியர்கள் பற்றிய விவரங்கள் தரலாம்.
Browse
வெற்றிக்கு வழி புத்தகம் அல்லது ஆசிரியரை பற்றிய தகவல் pdf ஐ இங்கு upload செய்யவும்
நீங்கள் கொடுக்கும் தொலைபேசி எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரி ஆகியவை பார்வையாளர்களுக்குத் தெரியாது. இவை நிர்வாகத்தின் தகவலுக்காக மட்டுமே கேட்கப்படுகிறது
0%