தமிழில் டைப் செய்வதற்கு Ctrl+G கிளிக் செய்து டைப் செய்யலாம் அல்லது NHM Writers ௨ங்கள் கம்யூட்டரில் Install செய்து Alt+4 கிளிக் செய்து டைப் செய்யலாம்
உங்களது பெயரினை ஆங்கிலத்திலோ தமிழிலோ டைப் செய்யவும்.
உங்களது தொலைபேசி எண்ணை டைப் செய்யவும்.
உங்களது மின் அஞ்சல் முகவரியினை டைப் செய்யவும்.
உங்களது ௨யர் கல்வித் தகுதியினை டைப் செய்யவும்.
நீங்கள் பணிபுரியும் பள்ளி மற்றும் அதன் விலாசம். வேறு நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்தாலும் அதன் பெயர் மற்றும் விலாசத்தை டைப் செய்யவும்.
உங்களது பணிநிலை மற்றும் பயிற்றுவிக்கும் பாடப்பகுதியினை டைப் செய்யவும்.
நீங்கள் எதில் ஆர்வமுள்ளவராக இருக்கிறீர்களோ அதனை சுருக்கமாக டைப் செய்யவும்.
உங்களது ஆர்வம்,திறமைகள்,சாதனைகள் பற்றி ஒரு பத்தியில் சுருக்கமாக டைப் செய்யவும்.